Tháng Tư 2, 2023

Bảo tồn và phát huy nét đẹp trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Đông bắc của Tổ quốc với 11 đơn vị hành chính gồm 10 huyện và 1 thành phố. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Lạng Sơn luôn là vùng đất xung yếu, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia và là cầu nối bang giao giữ sự hòa hiếu, bình yên cho đất nước.

 

Nguồn: Báo Lạng Sơn Tourist

Link: https://pubhtml5.com/bookcase/udev/?fbclid=IwAR28CddlA9lD8HRQYeEtoPIlwzTMWdnnl5jAjgneXGMSTN3f6wC3HudsKcY